Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DECOPAS, prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.decopas.pl

 

Sprzedającym jest :

Decopas

ul. Granitowa 2/66

80-030 Gdańsk,

NIP : 583-276-66-66

REGON: 361719303

nr konta:

reprezentowany przez Łukasza Lewczuka

 

Kontakt ze sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: www.decopas.pl lub telefonicznie 884 666 380

 

Definicje

§ 1

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

 3. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępny, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 6. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.decopas.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 7. Strona – Sprzedający i Klient.

 8. Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: www.decopas.pl

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

 

 

Zasady ogólne

§ 2

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu.

 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczną różnicę kolorów wynikającą z różnicy barw spowodowaną indywidualnym ustawieniem monitora Kupującego.

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnicę odcieni kolorów Produktów wynikającej z przyczyn zależnych od producenta.

 6. Każdy Produkt jest opisany co do wielkości. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną różnicę proporcji ukazaną na zdjęciach.

 7. Przy Produktach sprzedawanych na wagę mogą wystąpić różnice +/- 5% wagi podanej w opisie prezentowanego Produktu.

 

 

 

Składanie zamówień

§3

 

 1. Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (zawierają obowiązujący podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu wyłącznie elektronicznie, poprzez wypełnienie formularzu zamówienia i dodanie Produktu do koszyka.

 3. Po dokonaniu zakupu Produktów, Kupujący otrzyma podsumowanie zakupów na podany adres e-mail.

 4. Zamówienia składane poprzez Stronę Sklepu, można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok z tym, że zamówienia złożone w dniu powszednie po godzinie 14:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane są w dniu następnym.

 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 6. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem, w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie.

 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 8. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie Kupującemu informacji o nadaniu statusu „realizacja”.

 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z dniem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku płatności przelewem lub z dniem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

 

 

Koszty i termin wysyłki

§ 4

 

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 3. Produkt wysyłany jest w terminie do 5 dni od zaksięgowania wpłaty na konto lub wyboru opcji za pobraniem.

 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz gabarytu Produktu.

 5. Forma wysyłki wybierana jest przez Kupującego przy podsumowaniu zakupów.

 6. Produkt wysyłany jest przez Sprzedającego w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

 

 

Płatności

§ 5

 

 1. Na życzenie klienta, Sprzedający wystawi fakturę VAT.

 2. Płatność za zamówiony produkt może nastąpić:

 1. za pobraniem – przy odbiorze Produktu,

 2. przelewem – na rachunek bankowy Sprzedającego (w przypadku stwierdzenia braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedający anuluje Zamówienie bez poinformowania Klienta o tym fakcie).

 

 

 

Odbiór towaru

§ 6

 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę będą uzgadniane indywidualnie z Klientem.

 2. Przed odebraniem przesyłki z Poczty lub od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy (plomby) są zerwane, Klient winien nie przyjąć przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki podczas transportu.

 

 

 

 

Odstąpienie od umowy

§7

 

 1. Klient, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

 2. Wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, prawo do odstąpienia od Umowy dotyczy jedynie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży Produktu osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 3. Produkt zwracany w trybie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wówczas, gdy zostanie odesłany w pełni kompletny, nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił znamion używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż do celów jego sprawdzenia.

 4. W przypadku skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien zwracany Produkt odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.

 5. Do przesyłki zwrotnej, należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, oznaczyć przesyłkę napisem „ZWROT” oraz podać numer rachunku bankowego, na jaki Sprzedający ma zwrócić uiszczoną cenę Produktu.

 6. Sprzedający zobowiązuje się dokonać sprawdzenia Produktu w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania zwrotu Produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. Jeżeli Produkt spełnia wymagania, określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedający wystawi fakturę korygującą, której oryginał i kopię prześle Klientowi. Klient zobowiązuje się podpisać kopię faktury i odesłać ją Sprzedającemu. Po jej otrzymaniu, w terminie 7 dni, Sprzedający zwróci uiszczoną cenę Produktu na wskazany rachunek bankowy Klienta.

 

 

Procedura reklamacji

§7

 

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.

 2. Jeżeli zakupiony Produkt zawiera wady lub jest niezgodny z umową, Produkt należy odesłać na adres Sprzedającego na koszt Sprzedającego.

 3. Naprawiony Produkt zostanie odesłany Klientowi na koszt Sprzedającego.

 4. Jeżeli otrzymany Produkt jest niezgodny z Umową, reklamowany Produkt wraz z pisemnym oświadczeniem Klienta, określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposoby realizacji zobowiązań Sprzedającego należy odesłać na koszt Sprzedającego.

 5. Klient traci powyższe uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiego oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego.

 

 

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§8

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zakupem Produktów jest Sprzedający.

 2. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży.

W związku z tym, mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta.

 

 

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 roku nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminy i w związku z wykonywaniem umów zawartych między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 roku nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminy z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminy, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

 4. Niniejszy regulamin został opublikowany chwilą umieszczenia go na stronie internetowej Sklepu.

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl